alle informatie en gegevens op een rijtje

pedagogisch beleid

pedagogisch beleidsplan

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan.

speerpunten pedagogisch beleidsplan

De belangrijkste punten uit het pedagogisch beleidsplan van Gastouderservice Take Care zijn onder te verdelen in de 3 v’s. Gastouderservice Take Care verwacht van haar gastouders dat onderstaande punten te allen tijde terug te vinden zijn in hun benadering t.o.v. de kinderen die hen zijn toevertrouwd.

 

veiligheid
– Kinderen moeten zich veilig en plezierig voelen in hun omgeving, de opvangomgeving maakt daar een wezenlijk deel van uit.
– Kinderen moeten warmte en geborgenheid ervaren bij de gastouder.
– De gastouder heeft aandacht voor de eigen individualiteit van ieder kind.

 

verzorging
– Kinderen krijgen op tijd eten en drinken en de lichamelijke hygiëne van het kind wordt in acht genomen.
– Kinderen moeten worden opgevangen in een veilige, schone omgeving.

 

vertrouwen
– Kinderen moet veiligheid en vertrouwen gegeven worden, d.m.v. begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
– Problemen, emoties, gevoelens en vragen van kinderen worden serieus genomen door de gastouder.
– De gastouder is in staat zijn/haar pedagogische aanpak aan te passen aan de ontwikkeling en behoeften van het kind.

 

gastouder worden

welke eisen stelt de Overheid?

1.) Geregistreerd staan in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)
Er is één landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Het landelijk register kinderopvang heeft de 445 individuele gemeentelijke registers vervangen. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook de Belastingdienst om misbruik te voorkomen. Zowel gastouders als gastouderbureau’s moeten voldoen aan hogere eisen om in dit register opgenomen te worden.

Naar het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

 

kindercentra, bso en gastouderopvang
Alle bestaande kindercentra en centra voor buitenschoolse opvang (bso) zijn opgenomen in het landelijk register. Gastouderbureau’s die in 2009 geregistreerd zijn in gemeentelijke registers zijn automatisch opgenomen in een voorlopig register. De registratie van bestaande gastouderbureau’s was slechts voorlopig, omdat zij aan nieuwe kwaliteitseisen moeten voldoen. De definitieve registratie volgt nadat de GGD heeft vastgesteld dat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Nieuwe kindercentra en gastouderbureaus worden pas in het register ingeschreven na een positieve beoordeling door de GGD. Gastouderservice Take Care is positief beoordeeld door de GGD en staat in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen vermeld onder registratienummer 836058112. Voor meer informatie zie take care > jaarverslagen > inspectierapport

 

gastouders
Ook gastouders worden ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Ouders hebben alleen recht op toeslag vanaf het moment dat de gastouder in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen staat.

 

inschrijven bij Gastouderservice Take Care
Gastouderservice Take Care werkt alleen met gecertificeerde en geregistreerde gastouders. Voor nieuwe gastouders (mits voldaan aan kwaliteisteisen) doet Gastouderservice Take Care een aanvraag om in het landelijk register te worden opgenomen. Voor reeds ingeschreven gastouders (in LRKP) vraagt Gastouderservice Take Care een wijziging aan.

> vragen over het Landelijk Register.

 

2.) In bezit zijn van MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn of gelijkwaardig
Als gastouder moet u minimaal in het bezit zijn van het diploma MBO2 Helpende Zorg en Welzijn. Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma maar wel voldoende ervaring heeft kunt u bij de Gastoudercentrale in een korte tijd het diploma Helpende Zorg en Welzijn voor gastouders behalen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.hetgastouderdiploma.nl

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vrijstelling. Klik dan hier.

 


3. EHBO

Vanaf 1 januari 2010 heeft de overheid als eis gesteld dat iedere gastouder in het bezit is van een diploma EHBO aan kinderen dat geregistreerd is bij het Rode Kruis, Oranje Kruis of Nikta. Het EHBO diploma kan behaald worden via verschillende aanbieders. Zo zijn er cursussen voor 1 dag, cursussen waarbij u de theorie via internet kunt volgen met een praktijk bijeenkomst en meerdaagse cursussen. Vaak vergoedt een zorgverzekeraar een gedeelte van de de kosten. Controleer dus voor dat u aan de cursus begint of u in aanmerking komt voor deze vergoeding. Zorgverzekeraars stellen (soms) aanvullende eisen.

Kijk voor meer informatie op: www.iedereenehbo.nl of op www.eerstehulpkinderen.nl

 

4. verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De gastouder moet een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunnen tonen van zichzelf en alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn.


Bent u (of uw huisgenoten) niet in het bezit van (een) recente VOG(‘s)?
Dan kunt u (of uw huisgenoten) het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden. U (of uw huisgenoten) kunnen met deze aanvraagformulieren uw VOG(‘s) aanvragen bij uw gemeente.

aanvraagformulier vog

 

Welke eisen stelt Gastouderservice Take Care?

De belangrijkste eisen voor Gastouderservice Take Care zijn:

1. Dat u gemotiveerd bent
Onder gemotiveerd verstaat Gastouderservice Take Care:
– Plezier hebben in het omgaan met kinderen;
– Een positieve (levens)houding hebben;
– Willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

 

2. Dat u voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid
Zie gastouders > alle informatie op een rijtje.

 

3. Dat u het Pedagogisch Beleid van Gastouderservice Take Care ondersteunt.
Zie gastouders > alle informatie op een rijtje.

 

voordelen Gastouderservice Take Care

verkennen
– Gastouderservice Take Care heeft alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen.
– Gastouderservice Take Care is (telefonisch) beschikbaar als u een vraag heeft en/of iemand wilt spreken.
– Gastouderservice Take Care hanteert vaste lage tarieven voor de maandelijkse bureaukosten.
– Een hoge vergoeding (uurtarief), omdat bij Gastouderservice Take Care de bureaukosten laag zijn.
– Gastouderservice Take Care vraagt geen vergoeding van de gastouders.
– Gastouderservice Take Care werkt niet met een geautomatiseerd (zoek-)systeem, maar met deskundige mensen met ruime (zoek-)ervaring. Bij Gastouderservice Take Care moet het goed voelen.
– Inschrijving, bel of mail mij terug, e.a. Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.
– Gastouderservice Take Care werkt met 15 minuten. (U kunt dus voor bijvoorbeeld de 10 minuten extra 15 minuten declareren.)
– Gastouderservice Take Care informeert ouders ( tijdig) over het bereiken van de leeftijd van 4 jaar (i.v.m. basisonderwijs) en 12 jaar (i.v.m. voortgezet onderwijs), zodat de ouder de contracten tijdig kunnen wijzigen en of stopzetten.


inschrijven

– Inschrijven is gratis.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving.

 

adviseren en begeleiden
– Als u niet bent gecertificeerd brengt Gastouderservice Take Care een helder en duidelijk advies uit.
– Gastouderservice Take Care begeleid u bij de opleiding/ opdrachten.
– Advies en begeleiding is gratis.

 

bemiddelen
– Wanneer wij denken een geschikte ouder te hebben gevonden laten wij u dit onmiddellijk weten.
– Wij faciliteren een kennismakingsgesprek tussen u en de ouder.
– U ontvangt van Gastouderservice Take Care een bevestiging van de afspraak.

 

kennismaking
– Voordat de ouder naar een kennismakingsgesprek gaat heeft Gastouderservice Take Care al een gesprek gehad met de u en de RI afgenomen. (Zo weet u, de ouder en Gastouderservice Take Care dat het goed is.)
– Wij brengen u en de ouder van te voren goed op de hoogte over de te bespreken onderwerpen.
– Wij faciliteren u (en de ouder) bij het vastleggen van de onderlinge afspraken.

 

contract
– Wanneer er wederzijds wordt besloten verder te gaan maakt Gastouderservice Take Care een duidelijk, helder contract op. In het contract staat gespecificeerde informatie over de bureaukosten en de gastoudervergoeding.

 

proefperiode
– Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft dan geen opzegtermijn van één maand.

 

opzegtermijn (wijzigingstermijn)
– Gastouderservice Take Care hanteert een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van één maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.

 

(tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten.

 

administratie
– Gastouderservice Take Care verzorgt alle administratie die komt kijken bij de opvang.
– De ouder ontvangt van ons maandelijks, per kind, een duidelijke factuur waarop de ouder kan zien welk bedrag hij of zij betaalt aan bureaukosten en welk bedrag hij of zij betaalt aan gastoudervergoeding. Hiervan ontvangt u een kopie.
– Gastouderservice Take Care voert de betaling aan u uit.
– Gastouderservice Take Care hanteert een snelle uitbetaling (binnen één werkdag na betaling van de factuur).
– Bij Gastouderservice Take Care vindt er geen verrekening achteraf plaats.
– De ouder ontvangt elk jaar een jaaroverzicht voor de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag. Hiervan ontvangt u een kopie.
– Daarnaast ontvangt u elk jaar een jaaroverzicht voor uw belastingaangifte.
– Wijzigingen, vragen, e.a. Gastouderservice Take Care reageert binnen één werkdag.

 

kwaliteitsbewaking
– Jaarlijks wordt er met u een voortgangsgesprek gehouden. In dit gesprek wordt gekeken hoe de opvang verloopt maar ook of de werkwijze van u overeen komen met de pedagogische uitgangspunten van Gastouderservice Take Care. Dit wordt getoetst m.b.v. praktijkgerichte casussen.
– Daarnaast wordt u (nog) minimaal 1x per jaar bezocht.

 

risico-inventarisaties
– Jaarlijks voert Gastouderservice Take Care bij u de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. Op deze manier is de ouder ervan verzekerd dat het kind wordt opgevangen in een omgeving die is afgestemd op de veiligheids- en gezondheidseisen die op zijn/haar leeftijd van toepassing zijn.
– U beschikt zelf over een origineel exemplaar dat ten alle tijden is in te zien.

 

deskundigheidsbevordering
– Gastouderservice Take Care organiseert jaarlijks thema bijeenkomsten, cursussen en workshops om de deskundigheid van de gastouders te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. het scholingsaanbod van de Gastouderacademie, maar wordt ook de deskundigheid van onze eigen gastouders ingezet.
– Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd.
– Signalering en gratis herhalingstraining EHBO.

 

evaluatie
– Jaarlijks wordt de gastouderopvang geëvalueerd. Dit gebeurt a.d.h.v. een evaluatieformulier wat desgewenst toegelicht kan worden in een gesprek met een pedagogisch consulent.

 

vraagbaakfunctie
– Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen.
– Gastouderservice Take Care vindt de vraagbaakfunctie die het gastouderbureau heeft erg belangrijk, dit geldt voor zowel ouders als gastouders. De vragen kunnen variëren van wat te doen bij een kindje dat continu huilt tot hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

 

financiële ondersteuning
– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een financieel specialist.

 

opvoedkundige ondersteuning
– Gastouderservice Take Care biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan een kinderpsycholoog en of een pedagoog.

 

verzekering
– Gastouderservice Take Care heeft in samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau een aansprakelijkheidsverzekering met gastouderdekking ontwikkeld. Deze verzekering kunt u aanvragen als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

 

nieuws
– Iedere maand brengt Gastouderservice Take Care een nieuwsbrief uit. Hierin staat het laatste nieuws vermeld omtrent de wet en regelgeving van gastouderopvang. Ook kunt u hier tips vinden voor leuke activiteiten met kinderen van alle leeftijden.
– Verder vindt u op onze website verslagen en agenda’s van de vergaderingen van de oudercommissie. Op die manier kunt u goed op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt bij Gastouderservice Take Care.
– Ook op het sociale vlak is Gastouderservice Take Care actief. Zo kunt u Gastouderservice Take Care o.a. volgen via Facebook.

 

maatschappelijke betrokkenheid
– Gastouderservice Take Care probeert zoveel als mogelijk duurzaam te werken.
– Is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.
– Is aangesloten bij BOinK.

 

overig
– Bij gastouderservice Take Care kunt u voor meerdere gastouderbureau’s werken.

gastouderopvang bij ouders thuis

Gastouderopvang bij de ouder thuis valt onder dienstverlening aan huis en hiervoor gelden aanvullende regels vanuit de Overheid. De Overheid ziet de gastouder dan als werknemer en de vraagouder als werkgever. Daarnaast heeft de vraagouder recht op de kinderopvangtoeslag, wanneer de opvang loopt via een geregistreerd gastouderbureau (zoals Gastouderservice Take Care).

 

regels voor werknemer
Als de Regeling dienstverlening aan huis wordt gebruikt, werkt de gastouder als werknemer voor een opdrachtgever. De vraagouder geeft aan welk werk de gastouder moet doen. Uiteraard in overleg.

 

verder gelden de volgende regels:
– De gastouder heeft recht op loon. Dit moet vooraf worden afgesproken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimum loon.
– De gastouder heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs.
(Bij Gastouderservice Take Care is dit verrekend in de uurprijs.)
– De gastouder heeft recht op (doorbetaalde) vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie.
– De gastouder heeft recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt.
– De gastouder kan verlof krijgen volgens de Wet arbeid en zorg.
– De gastouder heeft te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 

geen gewone werknemer
Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer.
Zo draagt de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af.
De gastouder is dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).
De gastouder heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kan de gastouder zich vrijwillig verzekeren.

 

verder gelden de volgende regels:
– De gastouder mag maximaal 3 dagen per week voor 1 opdrachtgever werken.
– De gastouder mag wel voor meer dan 1 opdrachtgever werken, zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet;
– De gastouder moet zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
– De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

 

uurtarief
De richtprijs voor een gastouder aan huis is ook circa 5 euro per kind per uur (met een minumum van het minumum loon per uur).


Inspectie

ouders
Ouders moeten er rekening mee houden dat de inspecteur van de GGD onaangekondigd voor een inspectie langs kan komen als de gastouder opvang verleend.

gastouders
Gastouders moeten te allen tijde de VOG bij zich hebben.
Dit kan bijvoorbeeld door een kopie in uw portemonnee te doen.

 

meer informatie
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
www.rijksoverheid.nl

 

verdiensten gastouderopvang

rekenvoorbeelden

Situatie: Stel u vangt 3 x in de week 2 kinderen per dag op.
Stel u doet dit voor allen 8 uur in de week.

Uw vergoeding is dan 2 kinderen x 3 dagen x 8 uur = 48 uur x 5 euro.
U vergoeding per maand is dan 960 euro.

Uw vergoeding is bruto. U bent hierover nog belasting verschuldigd.

Wilt u een berekening bruto – netto maken ga dan naar berekeningen.

gastouderschap en belastingen

Hier vindt u informatie over het gastouderschap en belastingen en de rechten en plichten van een gastouder m.b.t. de belastingen.

berekeningen

Wilt u een bruto – netto berekening maken? Klik dan op de onderstaande link.

Bruto – netto calculator

 

werkwijze

Hoe werkt Gastouderservice Take Care?

verkennen
Gastouderservice Take Care is van mening dat het goed is als u zich oriënteert in de kinderopvang. Het gaat tenslotte om kinderen. Gastouderservice Take Care heeft alle relevante informatie over gastouderopvang voor u op de website gezet, zodat u deze informatie rustig kunt lezen. Heeft u een vraag of wilt iemand spreken neem dan (telefonisch) contact op met Gastouderservice Take Care. Wilt u zich direct inschrijven als gastouder bij Gastouderservice Take Care?
Ga dan naar inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder)

 

inschrijven
Als er sprake is van een klik tussen u en Gastouderservice Take Care kunnen we van start gaan. U schrijft zich in via de website. Dit kan via inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder) U ontvangt van Gastouderservice Take Care binnen één werkdag een bevestiging van uw inschrijving. Gastouderservice Take Care beoordeelt eerst of u voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid. Gastouderservice Take Care neemt daarna contact met u op en maakt (als u voldoet aan de gestelde eisen*) met u een afspraak voor een intakegesprek voor o.a. het uitvoeren van de risico-inventarisaties. Als de afspraak gemaakt is stuurt Gastouderservice Take Care u een bevestiging van de afspraak en indien nodig een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor u zelf en alle andere personen boven de leeftijd van 18 jaar die woonachtig zijn op het opvangadres. Deze is/ zijn noodzakelijk voor de inschrijving. Gastouderservice Take Care heeft de aanvraag voor de VOG(‘s) al voor een gedeelte ingevuld. De gastouder wordt verzocht met deze aanvraag de VOG bij de ingeschreven Gemeente op de halen (prijsindicatie: 30,05 euro). De kosten van de VOG zijn voor rekening van de gastouder.

* Indien u (nog) niet voldoet aan de gestelde eisen van de Overheid brengt Gastouderservice Take Care u een advies uit. Eventuele kosten die verbonden zijn aan een aanvraag voor ‘exploitatie van een gastoudervoorziening’ worden doorbelast aan de gastouder.

 

intake
De intake vindt plaats op het opvangadres op de door u gemaakte afspraak met Gastouderservice Take Care. De gastouder en alle andere personen boven de leeftijd van 18 jaar die woonachtig zijn op het opvangadres dienen voor dit gesprek een Verklaring Omtrent het Gedrag in bezit te hebben, anders kan er geen inschrijving plaatsvinden. Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid afgenomen. De risico-inventarisatie is verplicht gesteld door het Ministerie van OCW en wordt gecontroleerd door de GGD. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Mochten er punten zijn waar aan gewerkt moet worden dan wordt er een actieplan opgesteld. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het verplaatsen van schoonmaakmiddelen, een traphekje plaatsen of het afdekken van stopcontacten. Daarnaast wordt u in kennis gesteld van het Pedagogisch Beleidsplan, de Meldcode Kindermishandeling en van de Algemene voorwaarden van Gastouderservice Take Care. Deze kunt u alvast lezen via de website. Als het intakeproces naar ieders tevredenheid is verlopen en er geen vragen meer zijn, wordt u opgenomen in het gastouderbestand van Gastouderservice Take Care. Daarnaast zorgt Gastouderservice Take Care ervoor dat u wordt ingeschreven in het Landelijk Register van gastouders.

 

kennismaking
Wanneer Gastouderservice Take Care denkt een match te hebben gevonden met een inschrijvende ouder wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking (het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zelf een ouder aandraagt). De kennismaking vindt plaats op het opvangadres. Tijdens de kennismaking wordt gekeken of er sprake is van een klik tussen u en de ouder. Als er sprake is van een klik kan een contract getekend worden.

 

contract
Wanneer het inschrijvings- en kennismakingsproces tot ieders tevredenheid is doorlopen kan er worden overgegaan tot het tekenen van een contract.

 

proefperiode
Wanneer de gastouderopvang de eerste maand niet naar ieders tevredenheid is doorlopen, kan het contract kosteloos worden geannuleerd. U heeft dan geen opzegtermijn van 1 maand.

 

opzegtermijn (wijzigingstermijn)
Wij hanteren een opzegtermijn (wijzigingstermijn) van één maand gerekend vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Wilt u uw contract stopzetten vul dan het formulier in via de klantomgeving. Uw stopzetting wordt binnen één werkdag na ontvangst verwerkt.

 

(tijdelijk) stopzetten
Bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om uw contract (tijdelijk) stop te zetten. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met Gastouderservice Take Care.

 

declaratie en facturatie (betalingsproces)
Maandelijks wordt er door u een urendeclaratie opgemaakt en naar Gastouderservice Take Care gestuurd. De urendeclaratie dient voor de 4e van de nieuwe maand in bezit te zijn bij Gastouderservice Take Care. Als er meer uren zijn afgenomen dan afgesproken in het contract moet de ouder akkoord zijn met de declaratie. Gastouderservice Take Care maakt na het ontvangen van de urendeclaratie een factuur op, welke de ouder dan op de 4e of 5e van de nieuwe maand ontvangt. U ontvangt hiervan een kopie voor uw eigen administratie. De betaling dient binnen 4 werkdagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, zodat Gastouderservice Take Care u tijdig kan uitbetalen. Dit is rond de 10e van de nieuwe maand. Als de ouder niet op tijd betaald verstuurd Gastouderservice Take Care een herinnering. De uitbetaling loopt hierdoor vertraging op. Gastouderservice Take Care betaald uit zodra de betaling bij Gastouderservice Take Care is ontvangen (binnen één werkdag).

 

declaratie en facturatie (geldstroom)
De overgemaakte bedragen komen op een aparte rekening van Gastouderservice Take Care. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor betalingen van ouders en uitbetalingen aan gastouders. Eén keer per maand worden de bureaukosten overgemaakt naar een aparte rekening die gebruikt wordt voor de betalingen van Gastouderservice Take Care.

 

jaaroverzicht
Eind mei/ begin juni ontvangt de ouder van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van het voorgaande jaar. Daarnaast ontvangt u van Gastouderservice Take Care een jaaroverzicht van uw inkomsten die via Gastouderservice Take Care hebben gelopen. Dit jaaroverzicht ontvangt u eind februari/ begin maart.

 

duurzaamheid
Gastouderservice Take Care werkt uit efficiëntie- en milieuoverwegingen via de elektronische weg.

 

bezoek en voortgangsgesprekken
Jaarlijks wordt er met de gastouders een voortgangsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt o.a. opnieuw een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid afgenomen. Daarnaast wordt de gastouder minimaal 1x per jaar bezocht door de pedagogisch consulent van Gastouderservice Take Care.

 

vragen
Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen van zowel ouders als gastouders.

 

scholings- en themabijeenkomsten
Gastouderservice Take Care organiseert voor gastouders scholings- en themabijeenkomsten. Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd. Wilt u ook graag uw kennis delen met ouders en/of gastouders neem dan contact op met Gastouderservice Take Care. Daarnaast kunt u ook studeren aan de Gastouderacademie.

 

wijzigingen
Wijzigingen kunt u doorgeven via de klantomgeving.

 

verzekering
Gastouderservice Take Care heeft in samenwerking met De Geus assurantie- en adviesbureau een aansprakelijkheidsverzekering met gastouderdekking ontwikkeld. Deze verzekering kunt u aanvragen als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care.

 

EHBO
Als u een geregistreerde en gecertificeerde gastouder bent en staat ingeschreven bij Gastouderservice Take Care (met 6 of meer kinderen) en uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze niet of niet helemaal dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van de herhalingstraining EHBO. Gastouderservice Take Care vergoedt de herhalingstraining tot maximaal 50 euro. U bent dus vrij in het kiezen waar u uw herhalingstraining volgt. Uiteraard kunt u ook deelnemen aan de herhalingstrainingen die door Gastouderservice Take Care worden aangeboden. Gastouderservice Take Care signaleert, zodat u op tijd uw tijd uw EHBO herhaald. Gastouderservice Take Care werkt samen met IedereenEHBO, waardoor u in aanmerking komt voor een aanzienlijke korting op de reguliere pijs.

 

veranderingen

veranderingen 2018

Voor de veranderingen in 2018 klik hier.

 

vergelijken

Gastouderservice Take Care vergelijken

Klik hier als u Gastouderservice Take Care wilt vergelijken met andere gastouderbureau’s.

 

gastouders gezocht

actuele aanbod

Klik hier voor de actuele zoekopdrachten die wij niet direct hebben kunnen plaatsen.