disclaimer


eigendom
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Gastouderservice Take Care.


copyright

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastouderservice Take Care.


aansprakelijkheid
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Gastouderservice Take Care op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Gastouderservice Take Care wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gastouderservice Take Care behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Gastouderservice Take Care niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Gastouderservice Take Care sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Gastouderservice Take Care op internet.