alle informatie en gegevens op een rijtje

Onze werkwijze

website

Alle informatie over gastouderopvang kunt u vinden op onze website. Op onze website vindt u een aparte rubriek voor ouders en voor gastouders met voor de doelgroep specifieke informatie. U kunt zich ook direct via de website inschrijven. Ingeschreven ouders en gastouders kunnen via de klantomgeving o.a. wijzigingen doorgeven of zich opgeven voor een workshop. Wanneer u de voorkeur geeft aan persoonlijk contact kunt u natuurlijk ook altijd telefonisch contact met ons opnemen of een bel of mail mij terug invullen.

Ons uitgangspunt is om zo veel als mogelijk via de elektronische weg te doen. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het milieu, kunnen wij de kosten laag houden en kunnen wij de dienstverlening optimaal garanderen.

pedagogisch consulent

Wij hechten veel waarde aan vertrouwen, persoonlijke aandacht en contact. Wij werken daarom met vaste aanspreekpunten. Zo weet u altijd wie u waarvoor kunt aanspreken. De pedagogisch consulenten zijn het eerste aanspreekpunt voor bestaande ouders/gastouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de opvang. Als u vragen heeft, kunt u bij haar terecht.

werkgebied

Gastouderservice Take Care is een landelijk werkend gastouderbureau. Dit betekent dat wij gastouderopvang aanbieden in heel Nederland.

kwaliteit

kwaliteitseisen voor verantwoorde kinderopvang

De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn:
– Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
– De voertaal moet in principe Nederlands zijn.
– Het kindercentrum moet de ouders informeren over het beleid.
– Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.
– De kinderopvangondernemer moet met de ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten.
– Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen.

groepsgrootte gastouderopvang

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd hoeveel kinderen (0 – 13 jaar) een gastouder mag opvangen.
Er mogen maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar) gelijktijdig opgevangen worden:
– Maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar of
– Maximaal vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar.

Van de maximale groepsgrootte van 5 of 6 kinderen (waarbij de eigen kinderen onder de 10 jaar moeten worden meegerekend) mogen er maximaal vier kinderen tussen 0 en 2 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan ten hoogste twee kinderen tussen de 0 en 1 jaar.

controle door Gemeente en Overheid

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De overheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD controleert voor gemeenten de opvang. Zonodig pakken gemeenten kindercentra en gastouderbureaus die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor verschillende handhavingsinstrumenten (bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of een exploitatieverbod).


inspectierapporten
Voor meer informatie over een specifiek kinderdagcentrum of gastouderbureau kunnen de inspectierapporten van de GGD worden opgevraagd. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau en bij de gemeente. Het inspectierapport van Gastouderservice Take Care kunt u hieronder raadplegen.

klachten ouders over kinderopvang

Ouders kunnen met klachten over de kinderopvangorganisatie terecht bij de klachtencommissie waarbij de kinderopvangorganisatie is aangesloten. Welke klachtencommissie dat is, staat in de klachtenregeling. Bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie bemiddelt een landelijke klachtenkamer. Ouders kunnen via een oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang. De belangen van ouders en die van de leiding van de kinderopvang kunnen hierbij botsen. De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang heeft met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de klachtenkamer opgericht.

Gastouderservice Take Care heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij de Stichting klachtencommissie Kinderopvang (SKK). De SKK is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. SKK is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

veiligheid kinderopvang

Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat iedere kinderopvangorganisatie een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid moet uitvoeren. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen adequaat met de risico’s omgaan.

convenant kwaliteit kinderopvang

Aanbieders (Brancheorganisatie Kinderopvang; voorheen MOgroep Kinderopvang en BKN) en afnemers (BOinK) van kinderopvang hebben een convenant afgesloten, omdat beide partijen vonden dat er in het belang van het kind toch concrete kwaliteitsregels moesten komen. Hiermee hebben convenantpartijen een invulling van het begrip ‘verantwoorde kinderopvang’ uit de Wet kinderopvang willen geven. Het resultaat kun u hieronder lezen.

convenant kwaliteit kinderopvang

kwaliteitsborging

‘Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?’

eisen gastouders
De gastouders die bij Gastouderservice Take Care staan ingeschreven dienen te voldoen aan de eisen die de overheid vanaf januari 2010 heeft gesteld, hier volgt een overzicht van de eisen:
– Gastouders moeten minimaal een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ervaringscertificaat hebben. Ook moeten alle gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis of Nikta;
– Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen tegelijk zijn, inclusief de eigen kinderen onder de 10 jaar;
– Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
– Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen;
– Er moet een risico-inventarisatie worden afgenomen waarin de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht en een plan om deze risico’s te verkleinen;
– De gastouder moet een Verklaring Omtrent het Gedrag aan kunnen tonen van zichzelf en alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn;
– Als een gastouder kinderen jonger dan 1,5 jaar opvangt moet er een aparte slaapruimte zijn voor deze kinderen;
– Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden zijn, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen;
– In de woning waar de gastouderopvang plaatsvindt mag niet worden gerookt;
– Een gastouder moet ouder zijn dan 18 jaar en mag niet op hetzelfde adres wonen als de ouder;
– Een gastouder spreekt tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal;
– Indien een gastouder vier of meer kinderen opvangt moet een achterwacht beschikbaar zijn.

evaluatie
Jaarlijks wordt de gastouderopvang met de ouders geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier.

bezoek en voortgangsgesprekken
Jaarlijks wordt er met de gastouders een voortgangsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt o.a. opnieuw een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid afgenomen. Daarnaast wordt de gastouder minmaal nog 1x per jaar bezocht door een pedagogisch consulent van Gastouderservice Take Care.

vragen
Gastouderservice Take Care is altijd beschikbaar voor vragen van zowel ouders als gastouders.

scholings- en themabijeenkomsten
Gastouderservice Take Care organiseert voor gastouders scholings- en themabijeenkomsten. Bij sommige bijeenkomsten zijn ouders ook van harte uitgenodigd.

klachten
Gastouderservice Take Care streeft ernaar uw opvang zo goed mogelijk te regelen. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt uw klacht bespreken met Gastouderservice Take Care. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de klachtencommissie. Gastouderservice Take Care laat haar klachten onpartijdig beoordelen, hiervoor heeft zij zich aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Het reglement van de klachtencommissie kunt u bij Gastouderservice Take Care lezen via:
take care > beleid, reglementen en protocollen

oudercommissie
Er is – volgens de richtlijnen van de Wet kinderopvang – een Oudercommissie benoemd met als taak het adviseren van Gastouderservice Take Care omtrent:
– het pedagogisch beleid;
– de Meldcode kindermishandeling;
– het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
– het klachtenreglement;
– eventuele prijswijzigingen.

Het reglement van de oudercommissie kunt u bij Gastouderservice Take Care lezen via:
take care > beleid, reglementen en protocollen

toetsingskader

Het toetsingskader is een oordeelslijst die voortkomt uit de kwaliteitsregels van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit. Iedere opvangvorm (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) kent een specifiek toetsingskader, waarin de wet- en regelgeving uitgewerkt zijn in toetsbare eisen.

toestingskaders
toetsingskader gastouderbureau’s
toetsingskader gastouders

documenten op locatie

toezicht en handhaving in de kinderopvang

De onderstaande brochure informeert houders van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen en de handhaving ervan. Toezicht en handhaving bij gastouders en gastouderbureau’s komt in deze brochure beknopt aan de orde. Over de gastouderopvang is uitgebreidere en actuele informatie beschikbaar op www.rijksoverheid.nl (kies bij onderwerpen voor kinderopvang).

Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang is een uitgave van GGD Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

brochure
Kwaliteit, Toezicht en handhaving in de kinderopvang

jaarverslagen

inspectierapport

inspectierapport 2022 (Gastouderservice Take Care gaat wederom voor goud!)
De afspraak met de GGD is geweest op 23 augustus 2022.
Gastouderservice Take Care heeft ook dit jaar een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2022


inspectierapport 2021 (We did it again!)
De afspraak met de GGD is geweest op 11 oktober 2021.
Gastouderservice Take Care heeft ook dit jaar een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2021


inspectierapport 2020 (digitaal)
De afspraak met de GGD is geweest op 17 november 2020.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2020


inspectierapport 2019 (❤️)
De afspraak met de GGD is geweest op 11 oktober 2019.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2019


inspectierapport 2018 (switch)
De afspraak met de GGD is geweest op 13 december 2018.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2018


inspectierapport 2017 (number seven!!)
De afspraak met de GGD is geweest op 21 november 2017.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2017


inspectierapport 2016 (on a mission)
De afspraak met de GGD is geweest op 3 november 2016.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2016


inspectierapport 2015 (high five)
De afspraak met de GGD is geweest op 21 december 2015.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2015


inspectierapport 2014 (vier op een rij)
De afspraak met de GGD is geweest op 24 november 2014.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2014


inspectierapport 2013  (hattrick)
De afspraak met de GGD is geweest op 28 november 2013.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2013


inspectierapport 2012 (wederom)
De afspraak met de GGD is geweest op 18 september 2012.
Gastouderservice Take Care heeft toen wederom een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2012


inspectierapport 2010 (trots)
De afspraak met de GGD is geweest op 27 september 2010.
Gastouderservice Take Care heeft toen een uitmuntend rapport gekregen!
Het rapport kunt u hieronder inzien:
inspectierapport 2010

De inspectierapporten zijn ook inzichtelijk in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Klik hier om naar het LRK te gaan.

verslagen oudercommissie

verslagen gastoudercommissie

verslagen kindercommissie

Hieronder vindt u de laatste 3 verslagen van de kindercommissie.
Under construction

verslag klachten

certificaat 2022
Gastouderservice Take Care heeft in 2022 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2021

Gastouderservice Take Care heeft in 2021 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2020

Gastouderservice Take Care heeft in 2020 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2019

Gastouderservice Take Care heeft in 2019 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2018

Gastouderservice Take Care heeft in 2018 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2017

Gastouderservice Take Care heeft in 2017 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2016

Gastouderservice Take Care heeft in 2016 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


verslag klachten 2015

Gastouderservice Take Care heeft in 2015 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2015


verslag klachten 2014

Gastouderservice Take Care heeft in 2014 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2014


verslag klachten 2013

Gastouderservice Take Care heeft in 2013 één klacht ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2013


verslag klachten 2012

Gastouderservice Take Care heeft in 2012 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2012


Verslag klachten 2011
Gastouderservice Take Care heeft in 2011 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2011


verslag klachten 2010
Gastouderservice Take Care heeft in 2010 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2010


verslag klachten 2009
Gastouderservice Take Care heeft in 2009 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2009


verslag klachten 2008
Gastouderservice Take Care heeft in 2008 geen klachten ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten 2008

verslag klachten oudercommissie

certificaat 2022
Gastouderservice Take Care heeft in 2021 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit

certificaat 2021
Gastouderservice Take Care heeft in 2021 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2020

Gastouderservice Take Care heeft in 2020 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit

certificaat 2019
Gastouderservice Take Care heeft in 2019 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2018

Gastouderservice Take Care heeft in 2018 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2017

Gastouderservice Take Care heeft in 2017 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


certificaat 2016
Gastouderservice Take Care heeft in 2016 geen klachten ontvangen.
Het certificaat kunt u hieronder inzien:
certificaat samenwerken aan kwaliteit


verslag klachten oudercommissie 2015
Gastouderservice Take Care heeft in 2015 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2015


verslag klachten oudercommissie 2014
Gastouderservice Take Care heeft in 2014 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2014


verslag klachten oudercommissie 2013
Gastouderservice Take Care heeft in 2013 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2013


verslag klachten oudercommissie 2012
Gastouderservice Take Care heeft in 2012 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2012


verslag klachten oudercommissie 2011
Gastouderservice Take Care heeft in 2011 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2011


verslag klachten oudercommissie 2010
Gastouderservice Take Care heeft in 2010 geen klachten van de oudercommissie ontvangen.
Het verslag kunt u hieronder inzien:
verslag klachten oudercommissie 2010

nieuws

Voor al het (laatste) nieuws van Gastouderservice Take Care klik hier.

gegevens van Gastouderservice Take Care

oprichtingsdatum

Gastouderservice Take Care is opgericht op 4 januari 2008.
Voor meer informatie: www.kvk.nl

kamer van koophandel

Kvk nummer: 53960580
Voor meer informatie: www.kvk.nl

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Registratienummer LRK: 836058112
Voor meer informatie: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

bank

IBAN: NL62 RABO 0178 2801 86
BIC: RABONL2U

Incassant ID: NL88ZZZ539605800000

kinderopvangkaart

Op kinderopvangkaart.nl kunnen ouders kinderopvanglocaties met elkaar vergelijken.
Voor meer informatie: www.kinderopvangkaart.nl