gastouderschap en belastingen

 

Hier vindt u informatie over het gastouderschap en belastingen en de rechten en plichten van een gastouder m.b.t. de belastingen.

Waarover betaalt een gastouder belasting?

Een gastouder is een freelancer. Zij betaalt belasting over haar inkomen uit het gastouderschap. Kosten die de gastouder maakt t.b.v. de opvang kunnen worden afgetrokken en hierover hoeft dus geen belasting te worden betaald. Van het verschuldigde belastingbedrag worden de heffingskortingen afgetrokken. Per saldo betaalt de gastouder over de eerste ca. 6.000 euro inkomsten meestal geen belasting. De gastouder dient er rekening mee te houden dat – naast de particuliere premie! – 5,5% van het belastbaar inkomen aan premie ziektekosten betaald moet worden. U vult uw inkomen op het belastingformulier in bij box 1: onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

De volgende inkomsten moet je opgeven aan de Belastingdienst:
– Het aantal opvanguren maal het bedrag dat u hiervoor per uur ontvangt;
– Vergoedingen die je ontvangt voor maaltijden en tussendoortjes voor het gastkind;
– Overige vergoedingen. Kinderopvang is vrijgesteld van omzetbelasting. Je kunt hier dus geen geld voor terugkrijgen van de Belastingdienst, maar je betaalt ook geen omzetbelasting over de inkomsten verkregen uit de opvang van gastkinderen.

Bedragen opgenomen onder Resultaat uit overige werkzaamheden

Net als de hypotheekschuld worden ook de vergoedingen uit gastouderopvang zo veel mogelijk vooringevuld. De VIA en de aangifteprogramma’s kunnen echter niet altijd herkennen in welke categorie de vergoeding valt: ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’, ‘Winst uit onderneming’ of ‘Loon uit dienstverband’. Om die reden wordt de genoten vergoeding onder Resultaat uit overige werkzaamheden vermeld. Het maakt dus niet uit of de gastouder werkzaamheden verricht als freelancer (ROW) of als zelfstandig ondernemer (Winst). Mocht de rubriek niet correct zijn vooringevuld, dan moet de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dit zelf corrigeren. Het corrigeren moet ook plaats vinden als bedragen niet juist zijn vooringevuld.

Inkomstenbelasting volgens het kasstelsel

De VIA maakt onderdeel uit van het inkomstenbelastingproces, zodat de voorinvulling van de gastoudervergoeding de fiscale regels volgt van de inkomsten- belasting. De hoofdregel is dat bedragen aangeleverd moeten worden die in het kalenderjaar (dit is het belastingjaar) zijn uitbetaald en niet de bedragen die over het kalenderjaar zijn uitbetaald. We noemen dit het kasstelsel.

Voorbeeld: als een gastouder in januari 2021 een bedrag krijgt uitbetaald dat betrekking heeft op de werkzaamheden die in (december) 2020 zijn verricht, dan hoort deze uitbetaling bij het inkomen van 2020.

Gastouderbureaus die werken met gastouders moeten hun betalingsgegevens volgens het kasstelsel aan de Belastingdienst leveren. Een uitzondering hierop vormen de gastouders die aan kunnen tonen dat zij hun werkzaamheden als ondernemer verrichten of vanuit een betrekking in loondienst.

tariefbepaling en kosten

Als freelance gastouder bent u niet in dienst van Gastouderservice Take Care en u bepaalt dan ook zelf uw uurtarief. Uitgaande van de opvang van meerdere kinderen en rekening houdend met de concurrentie met andere vormen van opvang, adviseren wij een uurtarief van 5,50 euro per uur per kind. Voor bijkomende kosten wordt vaak een extra vergoeding betaald. Voor gastouders die in het huis van de kinderen opvang bieden geldt minmaal het minimumloon. Er worden voor de bemiddeling en begeleiding geen kosten bij de gastouder in rekening gebracht. Voor deelname aan themabijeenkomsten kan Gastouderservice Take Care een bijdrage vragen. De opleidingskosten komen grotendeels voor eigen rekening van de gastouder.

mogelijke onkosten gastouder

Gemaakte onkosten worden afgetrokken van het inkomen en hierover hoeft de gastouder dus geen belasting te betalen.

voorbeelden:
1. Opleidingskosten
2. Cursus Eerste Hulp aan kinderen
3. Bijdrage aan themabijeenkomst
4. Kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag
5. Lunchkosten van de gastkinderen (per gastkind een bedrag van 2 euro per dag en maximaal 16 euro per maand)
6. Speel- en knutselmaterialen
7. EHBO-doos
8. Literatuur (boek/tijdschrift/cursus) over opvoeding
9. Waskosten: de kosten voor het wassen van extra handdoeken, kleding, linnengoed, etc
kunnen voor 17 euro per maand worden afgetrokken.
10. Materiaal: handdoeken, reservekleding voor het kind, speelgoed, ledikant, linnengoed, box, flessenwarmer, veiligheidsvoorzieningen zoals een traphekje, etc.
11. Vervoerskosten (0,19 euro per km)
12. Contributies en abonnementen voor het gastkind
13. Schoonmaakkosten: 12,50 euro per maand
14. Investeringen/afschrijvingen: dit zijn uitgaven voor materiaal dat langer dan 1 jaar meegaat en meer dan 450 euro kost. Denk bijvoorbeeld aan een fiets, computer of kinderwagen. De kosten voor deze aankopen moeten over vijf jaar worden verdeeld. Wanneer dit materiaal weer wordt verkocht of ingeruild, moet dat bedrag ook worden meegerekend met de inkomsten.
15. Zakelijke kosten: telefoonkosten, verzekeringen, bankkosten, cursussen, administratiekosten etc.

regels

– Kindermeubilair of speelgoed zijn alleen af te trekken van de belastingen, wanneer deze spullen niet ook voor eigen gebruik zijn aangeschaft.
– Wanneer er meer kinderen worden opgevangen, kunnen de kosten niet zonder meer per kind worden berekend.

Let op: Om aan te kunnen tonen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt, is het belangrijk om van alle uitgaven de betalingsbonnen te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk vragen naar een bewijs voor de aftrekkosten. In sommige gevallen mag je ook kosten voor huisvesting aftrekken, maar dit ligt wel wat ingewikkelder.

1. Inrichtingskosten zoals kindermeubilair en speelgoed mogen dus wel worden afgetrokken, maar inrichtingskosten die niet puur voor het kind zijn bedoeld (overig meubilair, vloerbedekking, wandversiering etc.) kunnen niet worden afgetrokken.
2. Kosten voor huur, energie (gas, water en licht) en verzekeringen kunnen ook niet worden afgetrokken. Maar daar wordt een uitzondering op gemaakt: wanneer de opvang plaatsvindt in een zelfstandig gedeelte van de woning (een ruimte met een eigen ingang of eigen sanitair) zijn al deze kosten wel aftrekbaar. Het gaat dan eigenlijk om een denkbeeldige verhuur van een deel van de eigen woning. Maar wanneer je hiervoor kiest, zijn er ook andere fiscale gevolgen. Neem daarom altijd contact op met een belastingadviseur.Formeel zijn de bovenstaande kosten (nog) niet door de belastingdienst erkend, oftewel er zijn nog geen vaste richtlijnen voor de aftrekposten voor een gastouder.

voor- en nadelen van het werken als freelance gastouder (in eigen huis)

1. Een gastouder bepaalt zelf op welke dagen/tijden zij opvang wil aanbieden;
2. Een gastouder bepaalt haar eigen uurtarief;
3. Een gastouder is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid;
4. Een gastouder bouwt geen pensioen op.

voor- en nadelen van het werken als gastouder aan huis (in huis van de ouders)

1. De gastouder aan huis is formeel werknemer van de ouders. Mits op max. 3 dagen opvang wordt geboden hoeven ouders en gastouder geen premies e.d. af te dragen en gelden niet de normale ontslagregels;
2. De gastouder heeft recht op het minimumloon, 8%vakantiegeld en 4 weken doorbetaalde vakantie;
3. Een uurtarief boven het minimumloon kan men uiteraard wel overeenkomen.
4. Belastingtechnisch wordt u beschouwd als freelancer (zie info vorige alinea).
5. De gastouder heeft recht op 6 weken doorbetaling bij ziekte per jaar, m.u.v. de eerste 2 werkdagen. Na 6 weken ziekteverlof vervalt het arbeidscontract.
6. Zwangerschap, en ziekte wegens zwangerschap vallen niet onder ziekteverlof.
7. De gastouder is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.
8. Een gastouder bouwt geen pensioen op.

de gastouder als zelfstandig ondernemer

Een van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang is het zelfstandig ondernemerschap van gastouders. Deze ontwikkeling komt voornamelijk voort uit de fiscale voordelen die dit biedt en de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten. Middels het zelfstandig ondernemerschap kunnen gastouders zich beter profileren, hebben zij een eigen onderneming in de gastouderopvang en kunnen ze de opvang verder professionaliseren. Om als zelfstandig ondernemer aangemerkt te worden moet u minimaal 3 dagen opvang bieden aan minimaal 3 verschillende gezinnen per jaar. Heeft u vragen of wilt u ook uw eigen onderneming starten neem dan contact op met Gastouderservice Take Care.

Let op!! De regels hieromtrent zijn aan verandering onderhevig.

jaaropgaaf

Jaarlijks ontvangt de gastouder van Gastouderservice Take Care een jaaropgaaf. Op de jaaropgaaf staan de inkomsten die in het desbetreffende jaar zijn verdiend. De jaaropgaaf heeft een ander karakter dan een jaaropgaaf van een werkgever, want als gastouder bent u niet in dienst van Gastouderservice Take Care. Gastouderservice Take Care verstuurt de jaaropgaaf vanuit een dienstverlenend oogpunt. De gastouder kan hier dus geen rechten aan ontlenen.

meer informatie